Skip to main content

GDPR och integritetspolicy.

Fors industrier AB använder cookies på vår webbplats och samlar därigenom in vissa personuppgifter om våra besökare. I denna informationspolicy förklarar vi bl.a vilka cookies vi använder, vad de används till och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Fors industrier AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från vår användare.

Fors Industrier AB, 556092-1776

Industrivägen 21-23

844 41 Bispgården

Telefon: +46696681030

 1. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad fil som sparas i din webbläsare med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din webbläsare till dess du stänger ner den. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den.

 1. Vilka specifika cookies används på denna webbsida och i vilket syfte?

__utma: Hanteras av Fors Industrier AB. Används av Google Analytics för att skilja på användare. IP-adress samlas och sparas i 2år.

__utmb: Hanteras av Fors Industrier AB. Används av Google Analytics för att upptäcka nya sessioner och besök och varaktigheten. IP-adress samlas och sparas 30min.

__utmc: Hanteras av Fors Industrier AB. Skapad av Google Analytics för att bibehålla kompabilitet med tidigare versioner. IP-adress samlas och sparas sessionen ut.

__utmt: Hanteras av Fors Industrier AB. Används av Google Analytics för att begränsa förfrågningar till tjänsten. IP-adress samlas och sparas i 10min.

__utmz: Hanteras av Fors Industrier AB. Används av Google Analytics för att samla in statistik om hur besökare navigerar på webbsidan. IP-adress samlas och sparas i 6mån.

fe_type_user: Hanteras av Fors Industrier AB. Används för att bevara sessionen och användarinställningar. Inga uppgifter samlas.

CONSENT: Skapas av Google Analytics.

 1. Vilken laglig grund har Fors Industrier AB för behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan med stöd av samtycke från dig som du lämnar i samband med att du går in på vår webbsida.

 1. Kan jag säga nej till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. Du kan även radera cookies som lagrats sedan tidigare.

 1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

De personuppgifter som samlas in via tredjepartcookies kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien. Google Analytics använder IP-adresser för att samla statistik om var användare befinner sig geografiskt.

Fors Industrier AB kan även komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av webbsida, leverantör av CMR system och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst, t.ex att leverera en vara till dig. Fors Industrier AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av bolagets verksamhet avyttras kan bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

 1. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

 1. Dina rättigheter.

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständif information, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3-5.

 1. Rätt tilltillgång/registerurdrag. Du har rätt att få svar på huruvuda bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 2. Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsanvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

 3. Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att bolaget korrigerar felaktig eller ick komplett information om dig själv.

 4. Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

 5. Rätt att göra invändningar mot bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot bolagets behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte bolgaet kan påvisa tvingade berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättsliga rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 6. Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska bolaget utan onödigt dröjesmål uååhöra med all direktmarknadsföring mot dig.

 7. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under den tid som ger bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

 8. Klagomål. Om du har klagomål avseende bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Fors Industrier AB.

    9. Ändringar i integritetspolicyn. Fors Industrier AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringarna kommer att aviseras på vår webbsida.