Författare: Andreas Stenklyft

RICC Support, Marknad

Teleradio

Radiostyrning Tele Radio

Med radiostyrningen kan du köra din
bakgavellyft trådlöst.

Behöver du koda om din nya sändarenhet eller se hur du kopplar in din mottgarenhet så underlättar det om du  har denna beskrivning.

Ladda ner dokument

Knapp 1. Lyft funktion.

Knapp 3. Sänk funktion.

Knapp 1 + 2 Vipp upp funktion.

Knapp 2 + 3 Vipp ner funktion.

Programmera Tele radio

OBSERVERA!
Innan inkodning startas så skall kablarna
som går till S1,S3 och S7 från mottagaren
kopplas bort från kretskortet på
hydraulikenheten.

Radera inlärda sändare:

Tryck en gång på funktionsknappen, tryck sedan ner
inlärningsknappen och håll den intryckt.
Alla reläljusdioder lyser nu rött för att sedan slockna.
Släpp knappen och alla gamla inkodade sändare skall
nu vara raderade.


Inlärning av ny sändare:

Tryck en gång på funktionsknappen, tryck sedan en gång på inlärningsknappen, nu skall reläljusdioderna lysa rött.

Slå på sändarens on/off knapp på baksidan. Tryck in knapp ett och två på sändaren och håll dem intryckta, relädioderna blinkar tre gånger. Släpp knapparna på sändaren, nu skall mottagaren och sändaren vara sammankopplade. Montera tillbaka kablarna på kretskortet. Kontrollera nu att funktionerna fungerar som de ska.

Supportfrågor: 0696 68 10 30

Fortsätt läsa

Besikta din bakgavellyft

Besiktning av din bakgavellyft.

Många tror att bakgavellyften per automatik besiktas när lastbilen besiktas, vilket kan straffa sig vid en kontroll.

Alla lastbilar ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull. En lätt lastbil besiktas första gången när den är tre år, räknat från det datum då lastbilen tagits i bruk och andra gången när den är fem år. Därefter en gång om året. En tung lastbil besiktas en gång om året, första gången räknat från det datum då lastbilen tagits i bruk.

En fordonsmonterad lyftplattform ska däremot besiktas senast två år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den återkommande en gång vartannat år. Besiktades den första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april två år senare. Det innebär alltså att besiktningsintervallen mellan fordon och lyftanordningar är spridda och lätta att missa.

Besiktning av lyftanordningar regleras i: Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2003:6 ”Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar”.

Böter och sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket bestämmer innehållet i föreskrifterna och tar också beslut om sanktionsavgifter om man inte uppfyller dessa krav. Sanktionsavgiften varierar i storlek med lägsta belopp 10.000kr och det högsta 400.000kr, beroende på omfattningen av bristerna och företagets storlek. Om du anser att avgiftföreläggandet är direkt felaktigt har du rätten att bestrida detta i domstol.

Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem och brottet definierades som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanterades därför av polis och gick sedan vidare till åklagare och domstol. 2014 ändrades systemet från böter till sanktionsavgift. Syftet med det nya systemet med sanktionsavgifter var att få en högre efterlevnad, enklare administration och en mer kännbar påföljd av överträdelser än tidigare, vilket enligt arbetsmiljöverket sedan ändringarna fungerat framgångsrikt.

Du kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud. 

Bilprovningens kontroller.

Generellt tittar man på försvagningar i form av sprickor, slitageskador och läckage. Alla manöverdon måste fungera och lyftens rörelser får inte avvika från tillverkarens angivelser.

Utan typskylt, tydliga belastningsdiagram och varningsflaggor blir lyften underkänd. Det är vanliga slitartiklar som är lätta att åtgärda men som ofta glöms bort.

Resultat

Om ingen anmärkning är tillagd: 

Erbjuda betryggande säkerhet
Bedömning: Erbjuder betryggande säkerhet. 
Konsekvens enligt gällande regler: Får användas.

Vid anmärkning beroende på bristens art: 

1.
Erbjuda betryggande säkerhet sedan angivna brister åtgärdats:
Bedömning: Brister måste åtgärdas för att erbjuda betryggande säkerhet.
Konsekvens enligt gällande regler: Får ej användas förrän bristerna åtgärdats.

2.
Inte erbjuda betryggande säkerhet:
Bedömning: Erbjuder ej betryggande säkerhet.
Konsekvens enligt gällande regler: Får ej användas. Ny besiktning erfordras. Arbetsmiljöverket kommer att meddelas.

I dokumentationen du får på kontroll-besiktningen framgår det när din nästa besiktning ska vara genomförd och godkänd. 

Du får även en besiktningsskylt som klistras fast på fordonet, där bland annat lyftens identifikation och lastuppgifter framgår tillsammans med år och månad till nästa besiktning.

Var uppmärksam.

Din bakgavellyft utsätts för en påfrestande miljö. För att förebygga onödiga stillestånd, utgifter och framför allt eliminera olycksriskerna rekommenderar vi att man gör en översyn av sin bakgavellyft med jämna mellanrum och åtgärdar evetuella brister i tid.  

Vårt serviceprotokoll hjälper dig som användare att på ett konstruktivt sätt gå igenom de punkter som man i samband med årlig service eller påpassligt stillestånd kan kontrollera sin på bakgavellyft.

Hämta serviceprotokollet här.

[bws-rating]
Källor: OPUS, Arbetsmiljöverket
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.
  • 1
  • 2